, 16 listopada, 2019, brak komentarzy

Angielski: much, many, little, few, a lot, plenty. Kiedy używamy?

Angielskie słowa much, many, little, few, a lot, plenty to zaimki i określniki ilości (pronouns and quantity determiners). Zastępują one lub poprzedzają rzeczowniki niepoliczalne lub policzalne w liczbie mnogiej. Odpowiadają one na pytania – ile? jak wiele?

Słowa te możemy przetłumaczyć w ten sposób: much (dużo), many (wiele), a little (mało, trochę), little (bardzo mało), a few (kilka), few (niewiele), a lot of (dużo), lots of (bardzo dużo), plenty of (mnóstwo).

 

much i little używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, czyli takimi, których nie można policzyć oraz utworzyć dla nich liczby mnogiej.

I don’t earn much money. (Nie zarabiam dużo pieniędzy.)

We don’t have much time. (Nie mamy dużo czasu.)

I had little money and no job. (Miałem bardzo mało pieniędzy i nie miałem pracy.)

There’s little time left. (Zostało bardzo mało czasu.)

 

many i few używamy z rzeczownikami policzalnymi, czyli takimi, które można policzyć, i utworzyć dla nich liczbę mnogą.

I don’t have many clothes. (Nie mam wielu ubrań.)

It happened many years ago. (Stało się to wiele lat temu.)

I need to get a few things in town. (Muszę dostać / kupić kilka rzeczy w mieście.)

I had a few problems with my car. (Miałem kilka problemów z samochodem.)

 

a lot of, lots of i plenty of używamy zarówno z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

There were a lot of people at the concert. (Na koncercie było dużo ludzi.)

I do a lot of travelling in my job. (Dużo podróżuję w swojej pracy.)

He earns lots of money. (On zarabia bardzo dużo pieniędzy.)

There was lots of food at the party. (Na przyjęciu było bardzo dużo jedzenia.)

They’ve always had plenty of money. (Oni zawsze mieli mnóstwo pieniędzy.)

Don’t hurry, we have plenty of time. (Nie spiesz się, mamy mnóstwo czasu.)

 

Uwaga! Potrzebujemy zwrócić uwagę na to, że much raczej nie jest używane w zdaniach twierdzących.

Przykład ze zdaniem przeczącym:

We didn’t spend much money. (Nie wydaliśmy dużo pieniędzy.)

Chcąc to zdanie zapisać w formie twierdzącej, zrobimy to w ten sposób:

We spent a lot of money. (Wydaliśmy dużo pieniędzy.)

Ta forma byłaby nieprawidłowa:

We spent much money.

 

Kolejny przykład, tym razem ze zdaniem pytającym.

Do you see Kate much? (Często widujesz Kate?)

To zdanie w formie twierdzącej:

I see Kate a lot. (Często widuję Kate.)

Ta forma byłaby nieprawidłowa:

I see Kate much.

 

Dodatkowe wyjaśnienia

little – not much

Określnikowi little odpowiada wyrażenie not much.

Sally is very busy with her job. She has little time for other things. (= not much time)

 

few – not many

Określnikowi few odpowiada wyrażenie not many.

John doesn’t like his new school. He has few friends there. (= not many friends)

 

 few – a few, little – a little

Pomiędzy few i little oraz a few i a little występuje różnica znaczeniowa.

Dwa pierwsze z nich, czyli few i little posiadają znaczenia raczej negatywne, i informują o tym, że czegoś jest niewiele i bardzo mało.

Z drugiej strony a few i a little posiadają znaczenia bardziej pozytywne. Informują nas o tym, że jest kilka lub trochę czegoś, czyli że jest wystarczająco.

 

Zobaczmy to na przykładach.

I have few friends. Mam niewielu przyjaciół.

I have a few friends. Mam kilkoro przyjaciół.

 

She spoke little English, so it was difficult to communicate with her. (Ona mówiła niewiele po angielsku, więc trudno było się z nią porozumieć.)

She spoke a little English, so I was able to communicate with her. (Ona mówiła trochę po angielsku, więc mogłem się z nią porozumieć.)

 

*        *        *

 

Na tym kończymy nasz artykuł na temat użycia w języku angielskim much, many, little, few, a lot, plenty. Zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami z kategorii gramatyki języka angielskiego.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *