, 6 stycznia, 2019, brak komentarzy

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

W artukule tym omówimy czasowniki nieregularne w języku angielskim, czyli irregular verbs.

Poniższa tabela zawiera listę 100 najbardziej popularnych angielskich czasowników nieregularnych.

 

Formy, które przyjmują czasowniki nieregularne przedstawione są w trzech kolumnach:

– w pierwszej kolumnie podany jest bezokolicznik, czyli infinitive

– w drugiej czas przeszły, czyli past simple

– w trzeciej imiesłów bierny, czyli past participle

Dodaliśmy tutaj czwartą kolumnę, w której podajemy polski odpowiednik angielskiego słowa.

 

infinitivepast simplepast participle tłumaczenie
be was/were been być
beat beat beaten bić
become became become stać się
begin began begun zacząć
bet* bet bet założyć się
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać
bring brought brought przynosić
build builtbuilt budować
burst burst burst pękać
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt traktować, zajmować się
do did done robić
draw drew drawn rysować
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić samochód
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
feed fed fed karmić
feelfelt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znajdować
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapominać
freeze froze frozen zamarzać
get got
got, gotten
dostawać
give gave given dawać
go went gone iść, jechać
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać
have had had mieć, posiadać
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić
keep keptkept trzymać
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
leave left left opuszczać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lielay lain leżeć
lie lied lied kłamać
light* litlit oświetlać
lose lost lost gubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
readreadread czytać
ride rode ridden jechać
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić się
run ran run biegać
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set umieszczać, nastawiać
shake shook shaken trząść
steal stole stolen kraść
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show* showed shown pokazywać
shutshut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent wydawać
spring sprang sprung skoczyć
stand stood stood stać
stick stuck stuck przykleić, wetknąć
swear swore sworn kląć, przysięgać
sweep swept swept zamiatać
swim swam swum pływać
swing swung swung huśtać
taketooktaken brać
teach taught taught nauczać
teartore tornrwać
tell told told (o)powiedzieć
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
understand understood understood rozumieć
wake* woke woken budzić
wear wore worn nosić (ubranie)
weave wove woven tkać
win won won wygrywać
write wrote written pisać

* w przypadku tych czasowników forma regularna z ed jest również możliwa.

 

Przedstawiona przez nas lista nie obejmuje wszystkich czasowników nieregularnych występujących w języku angielskim. Przedstawiliśmy tutaj jedynie 100 najbardziej popularnych angielskich czasowników nieregularnych.

Zgodnie z zasadą Pareto (zwaną również zasadą 80/20) 80 procent rezultatów w jakimkolwiek przedsięwzięciu pochodzi od 20 procent włożonego wysiłku, czasu, materiałów, itp. Czyli lepiej jest zacząć od stu najbardziej popularnych czasowników nieregularnych, zamiast próbowania opanowania ich wszystkich, bez uwzględnienia ich ważności.

Mamy nadzieję, że omówione przez nas czasowniki nieregularne w języku angielskim, będą pomocne w twojej nauce.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *