, 25 listopada, 2019, brak komentarzy

Imiesłowy w języku angielskim – the participles

Angielskie the participles, czyli imiesłowy, są to słowa tworzone od czasowników, które mają cechy przymiotnika bądź przysłówka. [1]

 

W języku angielskim możemy wyróżnić trzy rodzaje imiesłowów:

1. present participle, czyli imiesłów czasu teraźniejszego, który tworzymy przez dodanie do czasownika końcówki –ing.

2. past participle, czyli imiesłów przeszły, który tworzymy przez dodanie do czasownika końcówki –ed, lub użycie trzeciej formy dla czasowników nieregularnych. [2]

3. perfect participle, czyli imiesłów przeszły dokonany, który tworzymy z operatora having oraz formy past participle.

 

Imiesłów czasu teraźniejszego – present participle

W języku angielskim imiesłów czasu teraźniejszego (określany również jako imiesłów czynny) większości czasowników występuje w formie bezokolicznik + ing. Może on być używany w następujących sytuacjach:

 

Jako część formy czasownika, którą przyjmuje on w czasach Continuous.

I am reading a book.

He was walking toward his office.

Ann has been talking on the phone.

We will be waiting for you.

He would have been expecting me.

 

W funkcji przymiotnika

An old man was knocked down by a speeding car.

Falling rocks killed two of the climbers.

They were trapped inside the burning house.

I like this book illustration with a reading girl.

 

Po czasownikach wyrażających ruch albo pozycję

She went shopping.

I go running every day.

He sat reading in the corner.

She came running towards me.

 

Po czasownikach percepcji (see, watch, look, hear, listen, feel, taste).

Zdania, w których imiesłów czynny występuje po czasowniku percepcji przyjmują następującą postać:

czasownik + dopełnienie + imiesłów czasu teraźniejszego 

I heard someone knocking at the door.

She saw her teacher walking towards her.

Do you smell something burning?

I watched the planes landing from my window.

 

Po czasownikach spend, waste

Zdania, w których imiesłów czynny występuje po tych czasownikach przyjmują następującą postać:

czasownik + wyrażenie czasowe / pieniężne + imiesłów czasu teraźniejszego 

I spend two hours a day travelling to work.

He spent whole day playing video games.

Youre wasting your time trying to convince him.

She wasted lots of money buying things she has never used.

 

Po czasownikach catch, find, left

Zdania, w których imiesłów czynny występuje po tych czasownikach przyjmują następującą postać:

czasownik + dopełnienie + imiesłów czasu teraźniejszego 

Ann left the two of us arguing.

Police caught a man driving at more than twice the speed limit.

I found something lying on the floor.

 

W zdaniach opisujących dwie czynności wykonywane jednocześnie przez tę samą osobę lub rzecz. (Imiesłów czasu teraźniejszego występuje zamiast zdania nadrzędnego.)

I was sitting on the sofa watching TV. (= I was sitting on the sofa. I was watching TV.)

Next week I’ll be lying on a beach drinking cocktails. (= I’ll be lying on a beach. I’ll be drinking cocktails.)

 

W zdaniach, w których jedna czynność następuje bezpośrednio po innej czynności i obie wykonywane są przez tę samą osobę lub rzecz

Putting on her coat, she walked out of her office. (= She put on her coat and walked out of the office.)

She rushed out of the room, slamming the door. (= She rushed out of the room and slammed the door.)

 

Zamiast zdania podrzędnego w postaci: as / because / since + podmiot

Feeling hungry, he went to the fridge and pulled out something to eat. (zamiast: As / Because / Since he was feeling hungry …)

Being angry, she didn’t even try to pretend. (zamiast: Because / Since she was angry, she … )

 

Po czasowniku have występującemu w znaczeniu ‘kazać / nakłonić / sprawić, że/ itp.’

Kate had her daughter doing homework in her room.

He said he has his employees working on night shifts.

 

Imiesłów przeszły – past participle

Imiesłów przeszły (określany również jako imiesłów bierny) jest stosowany w czasach Perfect (to znaczy Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect) [3] oraz w stronie biernej (np. was donewas seen) [4]. W języku polskim past participle odpowiada najczęściej imiesłowowi przymiotnikowemu biernemu (pisany, oglądany).

Jak już o tym wspominaliśmy powyżej, w przypadku czasowników regularnych, imiesłów przeszły tworzymy poprzez dodanie do formy bezokolicznika końcówki -ed.

play → played

work → worked

 

Dla czasowników nieregularnych będzie to trzecia forma czasownika w tabelach czasowników nieregularnych.

come → come

give → given

 

Łatwiej będzie nam zrozumieć formy, w których występuje imiesłów przeszły, jeśli przyjrzymy się temu zestawieniu.

Present / Czas teraźniejszyPresent Participle / Imiesłów
czasu teraźniejszego
Past / Czas przeszłyPast Participle / Imiesłów
czasu przeszłego
play(is) playingplayed(have / was) played
work(is) workingworked(have / was) worked
go(is) goingwent(have / was) gone
come(is) comingcame(have / was) come
write(is) writingwrote(have / was) written
see(is) seeingsaw(have / was) seen

 

Zastosowanie past participle, czyli imiesłowu przeszłego

 

W czasach Perfect oraz w stronie biernej

He has worked in this company for 3 years.

When I came, she had left.

Have you booked the hotel room yet?

 

This house was built in 1920 by my grandfather.

The book was given to me as a gift.

I was being interviewed by press yesterday.

 

W funkcji przymiotnika

broken vase

spoken words

a released prisoner

retired worker

 

Zamiast zdania w stronie biernej

He was inspired by his teacher and he started to write stories. → Inspired by his teacher, he started to write stories.

Because he was exhausted after a long day, he took a nap on the sofa. → Exhausted after a long day he took a nap on the sofa.

The musicians stood up while they were surrounded by applause. → The musicians stood up, surrounded by applause.

 

Imiesłów przeszły dokonany – perfect participle

Imiesłów przeszły dokonany (określany również jako imiesłów bierny w formie dokonanej) może występować w stronie czynnej lub biernej.

strona czynna: having + past participle (np. having announced, having repaired, having watched)

strona bierna: having + been + past participle (np. having been removed, having been interviewed)

Stosujemy je, gdy chcemy zaznaczyć, że czynność wyrażona przy pomocy imiesłowu została zakończona zanim nastąpiła kolejna czynność.

After I washed the car, I noticed a small scratch on the front bumper. → Having washed the car, I noticed a small scratch on the front bumper.

After he had been interviewed about the incident, he went home. → Having been interviewed about the incident, he went home.

 

Stosujemy je, gdy chcemy zaznaczyć, że czynność była wykonywana przez dłuższy okres czasu.

I have lived in London for 10 years, so I know the city well. →  Having lived in London for 10 years, I know the city well.

I have seen him work, so I know that the job will take a lot longer than he said it will. → Having seen him work, I know that the job will take a lot longer than he said it will.

 

Przypisy

[1] O tym, czym są oraz jak funkcjonują imiesłowy w języku polskim jest dostępne pod tym linkiem.

[2] Omówienie czasowników nieregularnych jest dostępne pod tym linkiem.

[3] Omówienie czasów w języku angielskim jest dostępne pod tym linkiem.

[4] Strona bierna w języku angielskim jest omówiona pod tym linkiem.

 

Polecane materiały

Maciej Matasek, Gramatyka angielska dla zaawansowanych, Handy Books Studio, 2014 (Dostępna do nabycia jako pdf lub ibuk, m. in., w księgarni IBUK)

Omówienie imiesłowów czasu teraźniejszego na: Education First

*             *             *

Na tym kończymy ten wpis zatytułowany „Imiesłowy w języku angielskim – the participles”.  Zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami z kategorii gramatyki języka angielskiego.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *