, 14 marca, 2017, brak komentarzy

Popularne angielskie czasowniki frazowe, czyli phrasal verbs, z tłumaczeniami i przykładami użycia

W artykule tym są zebrane najpopularniejsze angielskie czasowniki frazowe, czyli phrasal verbs.

 

Get

get over (a difficulty) – przezwyciężyć

John’s pretty upset, but he’ll get over it. (John jest dosyć zmartwiony, ale poradzi sobie z tym.)

 

get through (a test, an exam) – zdać, przejść przez

The exam was difficult but I got through it. (Egzamin był trudny, ale poradziłem sobie z nim.)

 

get sb down – zasmucić kogoś, zmartwić kogoś

I know it’s frustrating, but don’t let it get you down. (Wiem, że to frustrujące, ale nie pozwól, by cię to przygnębiło.)

 

get away – odejść, wyjść; wyrwać się, uciec

I need to get away from this meeting, it’s too long. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt długie.)

 

get on with sth – (1) kontynuować coś; (2) radzić sobie

Stop talking and get on with your homework! (Przestań rozmawiać i zabierz się za pracę domową.)

I’m getting on with my new job. (Robię postępy w mojej nowej pracy.)

 

get on with sb – być z kimś w dobrych stosunkach

How do you get on with others at work? (Jak się dogadujesz z inni w pracy?)

 

get back – odzyskać coś; dostać coś z powrotem

If you lend it to him, you’ll never get it back. (Jeśli mu to pożyczysz, nigdy nie dostaniesz tego z powrotem.)

 

Break

break out (1) zacząć się, wybuchnąć; (2) uciec z więzienia

War broke out in 1914. (W 1914 wybuchła wojna.)

The prisoner broke out of prison yesterday. (Więzień uciekł wczoraj z więzienia.)

 

break off (of a part) – odpaść; ułamać

He broke off a piece of chocolate. (Ułamał kawałek czekolady.)

 

break through sth przebijać się przez coś, pokonać (np. przeszkodę, barierę)

Protesters tried to break through a police cordon. (Protestujący próbowali przebić się przez kordon policji.)

 

break into – włamać się

In this country a house is broken into every 24 seconds. (W tym kraju, co 24 sekundy ma miejsce włamanie.)

 

break up – rozstać się, zerwać ze sobą

We broke up last week. (Zerwaliśmy ze sobą zeszłego tygodnia.)

 

break down (1) popsuć się, zepsuć się; (2) załamać się

Our car broke down and we had to push it off the road. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy zepchnąć go z drogi.)

She broke down after her husband’s death. (Ona załamała się po śmierci swojego męża.)

 

Come

come across – (1) natknąć się na coś, napotkać na coś; (2) spotkać kogoś, napotkać kogoś

I must say that I have never come across this kind of problem before. (Muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie spotkałem się z tego rodzaju problemem.)

I came across her at work today. (Spotkałem ją dzisiaj w pracy.)

 

come out – (1) wyjść na jaw; (2) wychodzić, okazać się

Didn’t you know that the truth will always come out? (Nie wiedziałeś, że prawda zawsze wyjdzie na jaw?)

It came out to be a good idea. (To okazało się być dobrym pomysłem.)

 

come off – udać się (np. plan)

I tried telling a few jokes but they didn’t come off. (Próbowałem powiedzieć kilka dowcipów, ale nie wyszły.)

 

come through – (1) pojawić się (wiadomości, rezultaty); (2) wychodzić cało z czegoś

Have the test results come through yet? (Czy pojawiły się już wyniki testu?)

I came through the accident. (Wyszedłem cało z wypadku.)

 

come into (a fortune) – otrzymać w spadku

She came into a bit of money when her grandfather died. (Otrzymała w spadku po dziadku trochę pieniędzy.)

 

come over – (1) przyjeżdżać, wpadać (do kogoś); (2) ogarniać kogoś (uczucie)

I invited her to come over to our house. (Zaprosiłem ją, by przyjechała do naszego domu.)

A feeling of loneliness came over him. (Ogarnęło go uczucie samotności.)

 

come up (1) podejść bliżej, zbliżyć się; (2) pojawić się

A young girl came up to me and asked for money. (Młoda dziewczyna podeszła do mnie i poprosiła o pieniądze.)

If my name comes up in the conversation, please try to change the subject. (Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę postaraj się zmienić temat.)

 

come up with – znaleźć, wymyślić (np. rozwiązanie)

We’ll think about a present for him and see what we can come up with.

 

come up against  napotkać (problemy, trudności)

If you come up against difficulties, let me know and I’ll help out.

 

come down on sb – naskoczyć” na kogoś; mocno kogoś skrytykować

He came down on me for getting to work late.

 

Take

take off (1) wziąć wolne; (2) wystartować (samolot)

He took two days off work. (On wziął dwa dni wolnego.)

We eventually took off at 9 o’clock and arrived in London at 2.30.

 

take over przejąć (biznes)

A British newspaper says British Airways plan to take over Virgin Atlantic Airways.

 

take up – zacząć (hobby)

He did not particularly want to take up golf. (On nie szczególnie chciał zacząć grać w golfa.)

 

take on – (1) przyjąć odpowiedzialność za coś, zgodzić się na coś; (2) zatrudnić

Don’t take on more responsibilities than you can handle.

We’re not taking on any new staff at the moment.

 

take back (1) zwrócić coś; (2) wycofać, odwołać to, co się powiedziało

If you don’t like the shirt, I can take it back.

All right, I take it all back. It wasn’t your fault.

 

Give

give up – (1) poddać się; (2) rzucić coś, zaprzestać czegoś

I give up, I can’t do this. (Poddaję się, nie mogę tego zrobić.)

She gave up her job and started writing poetry. (Porzuciła ona swoją pracę i zaczęła pisać poezję.)

 

give away – rozdać

We have six copies of the book to give away. (Mamy sześć kopi książki do rozdania.)

 

give back – oddać

You can borrow my book, as long as you promise to give it back. (Możesz pożyczyć moją książkę, jeżeli obiecasz, że ją oddasz.)

 

give out (1) rozdać; (2) ogłosić (datę, wiadomość)

There were people at the entrance giving out leaflets.

Details of the accident were given out on the ten o’clock news.

 

give outosłabnąć (np. nogi), wyczerpać się (np. oszczędności)

At the end of the race his legs gave out and he collapsed on the ground.

 

give off (a smell, gas) – wydzielać, emitować

That tiny radiator doesn’t give off much heat. 

 

Turn

turn sb out  wyrzucić kogoś (np. z mieszkania)

Andrew was turned out of his flat because he couldn’t pay the rent.

 

turn out  (1) okazać się; (2) pojawić się, zebrać

It turned out to be even better than I expected. (Okazało się to być nawet lepsze, niż się spodziewałem.)

Over 100,000 Manchester United Fans turned out to celebrate Manchester United winning their 20th League.

 

turn into – zmienić się w

Our holiday turned into a nightmare.

 

turn overodwrócić coś (np. kartkę w książce)

Mike picked up the envelope and turned it over curiously. (Mike podniósł kopertę i obrócił ją z zaciekawieniem.)

 

turn sth over to sb – przekazać

She stated that she did not want to turn the evidence over to the police.

 

turn up – pojawić się, zjawić się

He failed to turn up for work on Monday. (Ona nie pojawiła się w pracy w poniedziałek.)

She didn’t turn up. (Ona nie przyszła / pojawiła się.)

 

turn down (a request, an offer) – odrzucić

I thanked him for the offer but turned it down. (Podziękowałem mu za ofertę, ale ją odrzuciłem.)

 

turn away – nie wpuścić

An 15-year-old was turned away from school for not wearing the uniform. (Piętnastolatek nie został wpuszczony do szkoły z powodu nie noszenia mundurku.)

 

Look

look through – przejrzeć coś

I’ve been looking through my photos and I came across this one from 2014. (Przeglądałem moje zdjęcia i natknąłem się na to z 2014 roku.)

I was looking through the internet and found some websites on healthy diet. (Przeglądałem Internet i znalazłem kilka stron na temat zdrowej diety.)

 

look into – (1) zająć się (czymś); (2) rozpatrzyć (coś), wejrzeć (w coś)

I’ll look into it tomorrow. (Zajmę się tym jutro.)

They have promised to look into my complaints. (Oni obiecali rozpatrzeć moją skargę.)

 

look over – przejrzeć coś

John had a few minutes before the meeting to look over what he’d written. (John miał kilka minut przed spotkaniem, aby przejrzeć to, co napisał.)

 

look down on sb – patrzeć z wyższością na kogoś, pogardzać kimś

He looks down on anyone who hasn’t had a university education. (On patrzył z wyższością na każdego, kto nie miał wyższego wykształcenia.)

 

look back – sięgać pamięcią, wspominać coś

When you look back on this in a year or two, it won’t seem so bad. (Gdy wspomnisz o tym za rok lub dwa, nie będzie wydawać się to takie złe.)

 

look up – (1) sprawdzić coś, znaleźć; (2) poprawiać się, wyglądać lepiej

I didn’t know what that word meant and had to look it up in a dictionary. (Nie wiedziałem, co to słowo znaczyło, i musiałem sprawdzić je w słowniku.)

Finally, things are looking up for me. (Na koniec, sprawy układają się lepiej dla mnie.)

 

Bring

bring up (1) poruszyć coś, nadmieniać o czymś; (2) wychować (dzieci)

Why are you bringing it up now? Dlaczego nadmieniasz o tym teraz?

She brought up five children. (Ona wychowała pięcioro dzieci.)

 

bring sth on/upon sb (1) wywołać coś, spowodować coś; (2) sprowadzić coś na kogoś (np. nieszczęście)

She nearly died of a heart attack brought on by fear. (Omal nie umarła na atak serca wywołany strachem.)

He accused her of bringing shame and disgrace on the family. (Oskarżył ją o przyniesienie wstydu i hańby rodzinie.)

 

bring back (memories) – przypominać coś

The photos brought back some wonderful memories. (Zdjęcia przypomiały mi o niektórych wspaniałych wspomnieniach.)

 

bring out (a product)  – (1) wydobywać coś, uwydatnić coś; (2) wydawać coś, wprowadzić na rynek

A crisis can bring out the best and the worst in people. (Kryzys może wydobyć w ludziach najlepsze i najgorsze.)

I can’t wait till they bring out the new model. (Nie mogę się doczekać, kiedy wprowadzą na rynek nowy model.)

 

Cut

cut out  (1) wycinać (np. z papieru, materiału); (2) zgasnąć (np. silnik)

She cut this picture out of the newspaper. (Ona wycięła to zdjęcie z gazety.)

My car’s engine cut out while driving. (Silnik mojego samochodu zgasnął podczas jazdy.)

 

cut off (1) odcinać (np. wodę), wyłączać (np. ogrzewanie); (2 przerywać (np. połączenie telefoniczne), wstrzymywać (np. pomoc finansową); (3) przerywać (komuś);

The water in my house has been cut off, because I didn’t pay the bill. (Odcięto mi wodę w mieszkaniu, ponieważ nie zapłaciłem rachunku.)

His Internet connection has been cut off. (Jego połączenie internetowe zostało przerwane.)

She cut my speech off. (Ona przerwała moje przemówienie.)

 

Put

put out – (1) ugasić (ogień); (2) zgasić (światło); (3) ogłosić, wydać (oświadczenie)

Firemen tried to free the injured and put out the fire. (Strażacy próbowali uwolnić rannych i ugasić płomienie.)

She crossed to the bedside table and put out the light. (Podeszła do stolika nocnego i zgasiła światło.)

The band put out a statement denying rumours of a split. (Zespół wydał oświadczenie zaprzeczając pogłoskom o podziale.)

 

put offodłożyć coś, przełożyć coś na później

Our teacher decided to put off the exam till the following week. (Nasz nauczyciel zdecydował odłożyć egzamin do następnego tygodnia.)

 

put sb off – zniechęcić kogoś

I tried to put them off, but they insisted on coming to see me. (Starałem się ich zniechęcić, ale nalegali na przyjście do mnie.)

 

put up with – znosić, tolerować

How has Kate put up with him for so long? (Jak Kate mogła znosić go tak długo?)

 

put on – (1) założyć coś, nałożyć coś (ubranie); (2) przybierać na wadze

He put on a sweater and trousers. (On założył sweter i spodnie.)

I can eat what I want but I never put on weight. (Ja mogę jeść, co chcę, lecz nigdy nie przybieram na wadze.)

 

Run

run out (1) skończyć się, wyczerpać się; (2) tracić ważność

I’ve run out of money. (Skończyły mi się pieniądze.)

My passport runs out next month – I must get it renewed. (Mój paszport straci ważność za miesiąc – muszę go odnowić.)

 

run into (1) spotkać kogoś przypadkiem, napotkać kogoś; (2) wjechać w coś, wpaść na coś

I ran into Jane on my way home after work. (Spotkałem Jane po drodze do domu po pracy.)

His car went off the road and ran into a tree. (Jego samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo.)

 

run sb down – krytykować kogoś

You’re always running me down! (Ty zawsze mnie krytykujesz!)

 

run away – uciec

She ran away from home when she was sixteen. (Ona uciekła z domu, kiedy miała szesnaście lat.)

 

Grow

grow into – wyrosnąć na

She had grown into a beautiful woman. (Ona wyrosła na piękną kobietę.)

 

grow up – dorastać

She wants to be a doctor when she grows up. (Ona chce być doktorem, gdy dorośnie.)

 

grow on sb – przypaść do gustu, podobać się coraz bardziej

I wasn’t sure about this album when I bought it, but it has really grown on me. (Nie byłem przekonany, co do tego albumu, kiedy go kupiłem, ale rzeczywiście coraz bardziej podoba mi się.)

 

Set

set out (1) wyruszyć w podróż; (2) postanowić, rozpocząć

I set out on a journey to Asia. (Wyruszyłem w podróż do Azji.)

They set out to build their own house. (Oni rozpoczęli budowę własnego domu.)

 

set off wyruszać (gdzieś), wyjeżdżać (w podróż)

What time do we set off tomorrow? (O której jutro wyruszamy?)

 

set up – założyć (np. biznes)

Thousands of people set up their own businesses every year. (Każdego roku tysiące ludzi zakłada własne biznesy.)

 

set sth back – wstrzymać, opóźniać

This defeat has set back their chances of winning the competition. (Ta porażka opóźnia ich szanse na wygraną w zawodach.)

 

Carry

carry out przeprowadzić coś, zrealizować coś

More experiments have to be carried out. (Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.)

 

carry off – przeprowadzić z sukcesem

She was nervous about giving a talk, but she carried it off very well. (Denerwowała się tym, że ma przemawiać, ale udało się jej to bardzo dobrze.)

 

carry sth through – przeprowadzić coś, zrealizować coś (np. plan, zadanie)

It’s a tough task, and we’re relying on you to carry it through. (Jest to trudne zadanie, i liczymy na ciebie, że je wykonasz.)

 

carry on – kontynuować

I’m sorry I’ve interrupted you – please carry on. (Przepraszam, że ci przerwałem – proszę kontynuuj.)

 

Go

go out – (1) wyjść z domu, wychodzić;  (2) umawiać się (być z kimś w związku); (3) przestać się palić, zgasnąć

I’m going out tonight. (Wychodzę dziś wieczorem zabawić się.)

They’ve only been going out for six weeks. (Oni są w związku tylko od sześciu tygodni.)

The fire seemed to be going out. (Ogień wydawał się gasnąć.)

 

go off (1) wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić; (2) przestać działać, zgasnąć; (3) włączyć się, zadzwonić (alarm, budzik)

The bomb went off at 8 in the evening. (Bomba wybuchła o 8 wieczorem.)

All the lights in the building suddenly went off. (Wszystkie światła w budynku nagle zgasły.)

I was late for work because my alarm hadn’t gone off. (Spóźniłem się do pracy, bo mój budzik nie zadzwonił.)

 

go through – przejść przez, przetrwać

He’s gone through a lot last year. (On wiele przeszedł zeszłego roku.)

 

go over sth – sprawdzić coś

Remember to go over your essay to check for spelling mistakes. (Pamiętaj, aby sprawdzić swoje wypracowanie, czy nie ma w nim błędów ortograficznych.)

 

go up (of prices, numbers) – wzrosnąć

He hopes that the price of the tickets won’t go up. (On ma nadzieję, że cena biletów nie wzrośnie.)

 

go away (1) odejść; (2) wyjechać

Go away and leave me alone! (Odejdź i zostaw mnie w spokoju!)

He’s gone away for two months. (On wyjechał na dwa miesiące.)

 

go back – wrócić

Do you think you’ll ever go back to London? (Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócisz do Londynu?)

 

*             *             *

 

Mamy nadzieje, że angielskie czasowniki frazowe, czyli phrasal verbs, które omówiliśmy, okażą się pomocne w twojej nauce języka angielskiego.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *